Korzystne reguły opodatkowania:

 • działalności operacyjnej: 0% (20%),
 • otrzymywanych dywidend: 0% (20%),
 • otrzymywanych zysków kapitałowych (np. ze zbycia udziałów lub akcji): 0% (20%),
 • wypłacanych dywidend: 0%,
 • wypłacanych odsetek: 0%,
 • wypłacanych należności licencyjnych: 0% (10%).

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, iż Estonia:

 • nie przewiduje opodatkowania dochodów spółek aż do momentu dystrybucji zysków,
 • umożliwia nieograniczone w czasie odroczenie opodatkowania zysków z działalności operacyjnej,
 • jest łącznikiem między państwami CEE a państwami nordyckimi,
 • jest członkiem Unii Europejskiej i strefy euro, korzysta z unijnych swobód gospodarczych,
 • korzysta ze zwolnień podatkowych na podstawie dyrektyw unijnych,
 • charakteryzuje się wysoką relacją jakości usług do ich ceny.